Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

[ABAVINA] ĐIỂM HỌC TẬP NÔNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG & TRỞ VỀ CÙNG TỰ NHIÊN

-​Tự nhiên là bạn, bạn là tự nhiên.
– ​Câu chuyện Anh Ba Việt Nam (Abavina JSC).
– ​Câu chuyện Tình Nguyện Viên Nông Nghiệp Cộng Đồng.
-​Cách xây dựng và lan tỏa các giá trị Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên.
-​Cách xây dựng và vận hành mô hình kinh doanh phát triển cộng đồng nông nghiệp dựa vào nguồn tài nguyên bản địa.
-​Tiếp cận và khai thác nguồn tài nguyên bản địa phát triển nông nghiệp bền vững.
-​Bảo vệ cây trồng bằng tri thức và tự nhiên tại bản địa.
– ​Quầy nông phẩm cộng đồng Abavina và những câu chuyện.
– ​Trải nghiệm tại vườn cùng thành viên cộng đồng Abavina.
– ​Trải nghiệm thấu cảm cùng nông dân cộng đồng Abavina.