Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

10 NGUYÊN TẮC CỦA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

1. Ưu tiên cho những nhóm bị thiệt thòi: người nghèo, ít học, ở vùng sâu…

2. Tin rằng ngay cả những người nghèo nhất cũng có khả năng tự quản lý cuộc sống và phát triển năng lực cá nhân.

3. Phát triển phải xuất phát từ ý chí và sức mạnh bên trong cộng đồng nên người dân cần được ra quyết định và hợp tác hành động để dần dần là người chủ của những chương trình hành động đó.

4. Đáp ứng những nhu cầu bức xúc và mối quan tâm hiện tại của người dân.

5. Bắt đầu từ những hoạt động nhỏ để dễ thành công, qua đó cũng cố lòng tự tin của cộng đồng.

6. Thành lập các nhóm nhỏ trong cộng đồng để cũng cố các hình thức hợp tác của người dân.

7. Tạo điều kiện cho người dân hợp tác và tương trợ lẫn nhau để người dân cảm nhận rõ rệt về vai trò và kết quả của những đóng góp của mình.

8. Người dân cần có cơ hội: “hành động – rút kinh nghiệm – hành động mới” để nâng cao năng lực tổ chức và quản lý.

9. Các nhóm cần được hổ trợ, giúp giải quyết các mâu thuẫn để trưởng thành và làm việc có hiệu quả.

10. Liên kết với các nhóm và tổ chức khác để có thêm sự hỗ trợ và hợp tác vững mạnh hơn.