Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

[ABAVINA] THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT

𝐀𝐛𝐚𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐉𝐒𝐂 tham gia một số hoạt động trong nhiệm vụ Xây dựng chuẩn đầu ra trình độ Sơ cấp I, II, III của nghề “Trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi theo hướng hữu cơ, VietGAP” do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ thực hiện trong năm 2022.