Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

[ABAVINA] CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN NÔNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

[ABAVINA] CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN NÔNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG
𝐀𝐛𝐚𝐯𝐢𝐧𝐚 hướng tới xây dựng một xã hội nơi mà mọi người dân đều có năng lực làm chủ và sống hài hòa cùng môi trường thông qua phát triển triết lý, phương pháp và cộng đồng nông nghiệp thuận tự nhiên dựa vào tài nguyên bản địa.
Người dân tham gia vào họat động cộng đồng nông nghiệp thuận tự nhiên dựa vào tài nguyên bản địa thông qua người đại diện của họ. Và người đại diện đó trong bối cảnh các dự án phát triển cộng đồng của 𝐀𝐛𝐚𝐯𝐢𝐧𝐚 chính là 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐂𝐎̣̂𝐍𝐆 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆.
Tình nguyện viên là những người đang sống tại cộng đồng, được cộng đồng cử ra để phục vụ cho chính cộng đồng của mình một cách tự nguyện. Tình nguyện viên nông nghiệp cộng đồng không nhất thiết phải là những người có chuyên môn về nông nghiệp. Họ sẽ được 𝐀𝐛𝐚𝐯𝐢𝐧𝐚 chuyển giao để có năng lực làm việc với cộng đồng. Quan trọng là người tình nguyện viên phải là những người đại diện thực sự về mặt làm nông thân thiện môi trường của người dân và có đủ điều kiện để làm việc trên tinh thần tự nguyện.
𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐂𝐎̣̂𝐍𝐆 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 là chiếc cầu nối giữa chương trình 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐂𝐎̣̂𝐍𝐆 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐍𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐃𝐔̛̣𝐀 𝐕𝐀̀𝐎 𝐍𝐆𝐔𝐎̂̀𝐍 𝐓𝐀̀𝐈 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐂𝐎́ 𝐒𝐀̆̃𝐍 và những người dân trong cộng đồng để người dân có thêm hiểu biết và hành động đúng đắn hơn về mặt 𝐋𝐀̀𝐌 𝐍𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐍𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆.
𝐂𝐄𝐎 𝐀𝐁𝐀𝐕𝐈𝐍𝐀 𝐉𝐒𝐂 có hơn 10 năm kinh nghiệm về XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. Với chúng tôi, 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕. Và tất nhiên là rất cần những cô chú anh chị em TÌNH NGUYỆN VIÊN cùng đồng hành!!!
Chúng tôi sẵn sàng XÂY cùng bạn! => https://www.youtube.com/watch?v=e7NR9ph8Q9s&t=3s
𝐀𝐛𝐚𝐯𝐢𝐧𝐚 (𝐀𝐧𝐡 𝐁𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦) – Xây dựng & phát triển cộng đồng nông nghiệp dựa vào nguồn tài nguyên bản địa