Nông nghiệp cộng đồng

THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP THUẬN THIÊN ABAVINA

 1. Tầm nhìn

Công ty Abavina góp phần xây dựng một xã hội nơi mà mọi người dân đều có năng lực làm chủ và sống hài hòa với môi trường.

 1. Sứ mệnh

Abavina là một Cty CP SXTM có sứ mạng làm tăng năng lực sản xuất thân thiện với môi trường cho nông dân bằng cách cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, kể cả truyền thông và đồng hành với họ.

 1. Chiến lược phát triển 3 năm (2020 – 2022)

3.1 Mục đích

Nông dân sản xuất sạch tham gia chương trình của Abavina sẽ tăng thu nhập và sự tự tin.

3.2  Mục tiêu

Đến cuối năm 2022 tỷ lệ nông sản sạch được sản xuất bởi nông dân Abavina tăng lên.

3.3  Các kết quả

3.3.1  Người nông dân sản xuất sạch có đầy đủ thông tin nơi bán.

3.3.2  Niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm sạch được tăng cao.

3.3.3  Sản phẩm sạch của người nông dân Abavina ngày càng trở nên hấp dẫn với người tiêu dùng.

3.3.4  Sản phẩm sạch của người nông dân Abavina được bán với giá hợp lí tới tay người tiêu dùng.

3.3.5  Nhu cầu thị trường của người tiêu dùng về sản phẩm sạch ngày càng tăng.

3.3.6 Năng lực kinh doanh của Abavina được tăng lên.

3.4  Các đầu ra

Đầu ra của kết quả 1

 • Nông dân có một hệ thống thông tin về cách bán và nơi bán được Abavina cung cấp.

Đầu ra của kết quả 2

–  Niềm tin người tiêu dùng được nâng cao nhờ nguồn gốc sản phẩm được đảm bảo.

–  Nông dân được giúp đỡ để thực hiện đúng cam kết với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

–  Doanh nghiệp được Abavina khuyến khích thực hiện đúng cam kết với người tiêu dùng.

Đầu ra của kết quả 3

–  Nông dân được Abavina hỗ trợ làm đúng kỹ thuật theo cam kết với người tiêu dùng.

–  Nông dân được Abavina hỗ trợ cách trưng bày và giới thiệu sản phẩm thu hút người tiêu dùng.

Đầu ra của kết quả 4

–  Nông dân được Abavina hỗ trợ cách làm để tăng năng suất.

–  Nông dân được Abavina hỗ trợ cách làm để giảm chi phí sản xuất.

Đầu ra của kết quả 5

–  Người tiêu dùng được Abavina cung cấp thông tin về lợi ích của sản phẩm sạch của Abavina đang làm.

–  Người tiêu dùng được Abavina cung cấp thông tin về nơi bán các sản phẩm sạch của Abavina.

Đầu ra của kết quả 6

 • Bộ máy của Abavina được tổ chức hợp lý.
 • Phân công công việc được mô tả cụ thể.

Mạng lưới cộng tác viên được xây dựng và phát triển

 1. Vision

Abavina Company contributes to building a society where all people have the ability to own and live in harmony with the environment.

 1. Mission

Abavina is created in the name of a commercial production JSC with mission to increase farmers’ capacity for environmentally friendly production by providing technical services, including communication and accompanying them.

 1. The three-year strategy: (2020 – 2022)

3.1 Purposes

Non-pesticide farmers are able to multiply their profit and self-confidence by get engaged with Abavina’s program.

3.2 Objectives

By the end of 2022, the ratio of Abavina’s organic creation  will significantly rise.

3.3  Evaluations

3.3.1 The clean production farmer has complete information about where to sell.

3.3.2 Increased consumer confidence in clean products.

3.3.3 Farmers’ clean produce Abavina is becoming increasingly attractive to consumers.

3.3.4 Abavina farmer’s clean produce is sold at a reasonable price to the consumer.

3.3.5 Consumer market demand for clean products is increasing.

3.3.6 Abavina’s business capacity is increased.

3.4 Outputs:

Output of result 1

 • Farmers have an information system on how to sell and where to sell it is provided by Abavina.

Output of result 2

 • Consumer confidence is enhanced thanks to a guaranteed product origin.
 • Farmers are helped to fulfill their commitments to consumers about product quality.
 • Enterprises are encouraged by Abavina to comply with commitments to consumers.

Output of result 3

 • Farmers are supported by Abavina to follow the right techniques as committed to consumers.
 • Farmers are supported by Abavina to display and introduce products to attract consumers.

Output of result 4

 • Farmers are supported by Abavina in ways to increase productivity.
 • Farmers are supported by Abavina in ways to reduce production costs.

Output of result 5

 • Consumers are informed by Abavina about the benefits of Abavina’s clean products.
 • Consumers receive information from Abavina about where to sell Abavina clean products.

Output of result 6

 • Abavina’s apparatus is well organized.
 • Assignment of work is described in detail.

Collaborator network is built and developed