Nông nghiệp cộng đồng

THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP THUẬN THIÊN ABAVINA

  1. Tầm nhìn

Công ty Abavina góp phần xây dựng một xã hội nơi mà mọi người dân đều có năng lực làm chủ và sống hài hòa với môi trường.

  1. Sứ mệnh

Abavina là một Cty CP SXTM có sứ mạng làm tăng năng lực sản xuất thân thiện với môi trường cho nông dân bằng cách cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, kể cả truyền thông và đồng hành với họ.

  1. Chiến lược phát triển 3 năm (2020 – 2022)

3.1 Mục đích

Nông dân sản xuất sạch tham gia chương trình của Abavina sẽ tăng thu nhập và sự tự tin.

3.2  Mục tiêu

Đến cuối năm 2022 tỷ lệ nông sản sạch được sản xuất bởi nông dân Abavina tăng lên.

3.3  Các kết quả

3.3.1  Người nông dân sản xuất sạch có đầy đủ thông tin nơi bán.

3.3.2  Niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm sạch được tăng cao.

3.3.3  Sản phẩm sạch của người nông dân Abavina ngày càng trở nên hấp dẫn với người tiêu dùng.

3.3.4  Sản phẩm sạch của người nông dân Abavina được bán với giá hợp lí tới tay người tiêu dùng.

3.3.5  Nhu cầu thị trường của người tiêu dùng về sản phẩm sạch ngày càng tăng.

3.3.6 Năng lực kinh doanh của Abavina được tăng lên.

3.4  Các đầu ra

Đầu ra của kết quả 1

  • Nông dân có một hệ thống thông tin về cách bán và nơi bán được Abavina cung cấp.

Đầu ra của kết quả 2

–  Niềm tin người tiêu dùng được nâng cao nhờ nguồn gốc sản phẩm được đảm bảo.

–  Nông dân được giúp đỡ để thực hiện đúng cam kết với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

–  Doanh nghiệp được Abavina khuyến khích thực hiện đúng cam kết với người tiêu dùng.

Đầu ra của kết quả 3

–  Nông dân được Abavina hỗ trợ làm đúng kỹ thuật theo cam kết với người tiêu dùng.

–  Nông dân được Abavina hỗ trợ cách trưng bày và giới thiệu sản phẩm thu hút người tiêu dùng.

Đầu ra của kết quả 4

–  Nông dân được Abavina hỗ trợ cách làm để tăng năng suất.

–  Nông dân được Abavina hỗ trợ cách làm để giảm chi phí sản xuất.

Đầu ra của kết quả 5

–  Người tiêu dùng được Abavina cung cấp thông tin về lợi ích của sản phẩm sạch của Abavina đang làm.

–  Người tiêu dùng được Abavina cung cấp thông tin về nơi bán các sản phẩm sạch của Abavina.

Đầu ra của kết quả 6

  • Bộ máy của Abavina được tổ chức hợp lý.
  • Phân công công việc được mô tả cụ thể.

Mạng lưới cộng tác viên được xây dựng và phát triển