MAIN MENU

Giáo dục cộng đồng

Đối tác

Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

Thành viên

Nguyễn Thị Kim Thoa
Giám đốc
Lâm Siêu Hải
Bộ Phận Hợp Tác Quốc Tế
Nguyễn Hoàng Phương
Bộ phận kinh doanh
Huỳnh Lam Sơn
Kỹ thuật sản xuất
Nguyễn Tấn Đạt
Digital Marketing
Huỳnh Huyền Trân
Bộ phận Tổ chức Cộng Đồng
Trần Văn
Bộ phận vận chuyển hàng hóa
Đặng Văn Phục
Bộ phận đóng hàng
Trần Tường Viên
Bộ phận kế toán

Đánh giá

Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

Thông Tin Liên Hệ