MAIN MENU

Mục tiêu

»»  Nâng cao năng lực cho các bên tham gia về các sản phẩm có giá trị nổi bật của Abavina.

»» Nâng cao chất lượng các sản phẩm nổi bật của Abavina.

»» Phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm đậu và bí đỏ của Abavina.

Mục tiêu trung hạn

»» Đẩy mạnh liên kết cho các hoạt động/sản phẩm nổi bật của Abavina.

»» Đẩy mạnh chuỗi giá trị các sản phẩm nổi bật của Abavina.

»» Đẩy mạnh thị trường trong nước.

Mục tiêu dài hạn

»» Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.

Sản phẩm mới

END IN

Giáo dục cộng đồng

Nông sản cộng đồng Thuận Thiên

Du lịch cộng đồng

Hoạt động

Không có gì được tìm thấy

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Đối tác

Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

Thành viên

Nguyễn Thị Kim Thoa
Giám đốc
Lâm Siêu Hải
Bộ Phận Hợp Tác Quốc Tế
Nguyễn Hoàng Phương
Bộ phận kinh doanh
Huỳnh Lam Sơn
Kỹ thuật sản xuất
Nguyễn Tấn Đạt
Digital Marketing
Huỳnh Huyền Trân
Bộ phận Tổ chức Cộng Đồng
Trần Văn
Bộ phận vận chuyển hàng hóa

Đánh giá

Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên
Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

Thông Tin Liên Hệ

X